Ochrana-osobních-údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů

https://ladies-watches.jewelryvillage.org/
1. Uděluji tímto souhlas se shromažďováním, uchováním a zpracováním poskytnutých osobních údajů správcem JIPOCAR Služby, s.r.o., IČ: 24763284, sídlem Hvězdova 1716/2b, Praha 4, PSČ 140 78 (dále jen "správce"), pro účel stanovený níže. Tento souhlas uděluji pro následující údaje:
 
jméno, příjmení, bydliště, dosažené vzdělání a kvalifikace, údaje o předchozím zaměstnání, datum narození, telefon, e-mail
 
2. Účelem zpracování těchto osobních údajů je vedení evidence uchazečů o zaměstnání u správce za účelem kontaktování uchazeče, pokud se uvolní vyhovující pracovní místo a veškerá další právní jednání s tím související, zejména, nikoli však výlučně:
 
a) Uložení předmětných osobních údajů po níže uvedenou dobu v databázi správcem; a
 
b) Kontaktování subjektu údajů prostřednictvím mailu nebo telefonu v případě, že se objeví pracovní pozice vhodná pro příslušného uchazeče.
 
3. Tento souhlas uděluji na dobu šesti měsíců ode dne udělení souhlasu.
 
4. Tento souhlas je možno kdykoli vzít zpět, a to například zasláním doporučeného dopisu správci na adresu jeho sídla.
 
5. Zpracování osobních údajů je prováděno správcem, osobní údaje nebudou předávány třetím osobám, a to ani do třetích zemí, ani jiným správcům či zpracovatelům v rámci Evropské unie.
 
6. Beru na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů mám právo:
 
a) vzít souhlas kdykoliv zpět,
 
b) požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
 
c) požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
 
d) vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
 
e) požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
 
f) v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.
 
Prohlášení správce
 
Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny. Zaměstnanci správce nebo jiné fyzické osoby, které zpracovávají osobní údaje na základě smlouvy se správcem a další osoby jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, a to i po skončení pracovního poměru nebo prací.